Κοινοποίηση προκήρυξης θέσεων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Τεχνολογία με έμφαση στη Φυσικοφαρμακευτική»
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1813/21.6.2024 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 21.6.2024)
ΑΔΑ: Ψ3Χ3469Β7Θ-ΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 41748

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι
Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία»
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1895/1.7.2024 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 2.7.2024)
ΑΔΑ: 6222469Β7Θ-ΧΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 41749

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική έκφραση, ρυθμός και κίνηση στην Προσχολική Αγωγή»
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1886/1.7.2024 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 1.7.2024)
ΑΔΑ: ΨΝΠ5469Β7Θ-Α3Ν ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 41750
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις 4 / 9 / 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ_ΘΕΣΕΩΝ 3-7-2024

Επισυναπτόμενα έγγραφα