Ενήμερωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Εφαρμογής

H εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) αποτελεί προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Ως προσωπικό δεδομένο νοείται: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Για παράδειγμα σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός ταυτότητας, ο κώδικας διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), οι πληροφορίες για την εργασιακή κατάσταση, και άλλα.

Τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών, δηλαδή τα δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, τα δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, λαμβάνουν ειδικότερη προστασία.

Οι κανόνες προστασίας ισχύουν όταν η συλλογή, η χρήση, η αποθήκευση και κάθε άλλη πράξη επί των δεδομένων των φυσικών προσώπων γίνεται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Η ενημέρωση αυτή είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ε.Ε. (Γ.Κ.Π.Δ.) και συγκεκριμένα με το άρθρο 11 αυτού, και το ισχύον εσωτερικό δίκαιο, καθώς και με τις γνωμοδοτήσεις, οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Είναι επίσης συμπληρωματική ως προς το περιεχόμενο της πολιτικής του ΠΔΜ όπως ισχύει κάθε φορά και είναι διαθέσιμη στο συνδεσμο Πολιτική απορρήτου.

Ορισμοί

 1. «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

 2. «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

 3. «Περιορισμός της Επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον,

 4. «Σύστημα Αρχειοθέτησης»: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση,

 5. «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

 6. «Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,

 7. «Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,

 8. «Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

 9. «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

 10. «Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

 11. «Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό,

 12. «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.


Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται

Το Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ιστοτόπου του Γραφείου Διασύνδεσης συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αποφοίτων του Πανεπιστημίου.

Ανάλογα με τη μορφή και τον σκοπό επεξεργασίας ανά αρμοδιότητα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά τα ακόλουθα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 1. Στοιχεία ταυτοποίησης:

  1. φωτογραφία (προαιρετική)

  2. ονοματεπώνυμο,

  3. πατρώνυμο,

  4. μητρώνυμο,

  5. ημερομηνία γέννησης

 2. Εκπαίδευση:

  1. Τίτλος πτυχίου

  2. έτος εισαγωγής

  3. έτος αποφοίτησης

 3. Στοιχεία εργασίας:

  1. κλάδος εργασίας, (προαιρετική)

  2. διεύθυνση εργασίας, (προαιρετική)

  3. πόλη, (προαιρετική)

  4. ταχυδρομικός κώδικας(προαιρετική)

 4. Στοιχεία επικοινωνίας:

  1. ταχυδρομική́ διεύθυνση,

  2. τηλέφωνο,

  3. email

 5. Διευθύνσεις Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης:

  1. διεύθυνση LinkedIn (προαιρετική)

  2. διεύθυνση Twitter (προαιρετική)

  3. διεύθυνση Facebook (προαιρετική)

  4. διεύθυνση Instagram (προαιρετική)

 6. Πληροφορίες για τον απόφοιτο (οι οποίες συμπληρώνονται από τον ίδιο χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο πεδίο)

 7. Πρόσθετη εργασιακή εμπειρία:

  1. όνομα εταιρείας (προαιρετική)

  2. περιγραφή θέσης (προαιρετική)

  3. διάρκεια εργασιακής εμπειρίας (προαιρετική)

  4. κλάδος εργασίας (προαιρετική)

 8. Λοιπή Εκπαίδευση:

  1. είδος πτυχίου (πτυχίο ή δίπλωμα, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, μετά- διδακτορικές σπουδές)

  2. τμήμα (προαιρετική)

  3. έτος εισαγωγής (προαιρετική)

  4. έτος αποφοίτησης. (προαιρετική)

 9. Δεξιότητες (επιλογή δεξιοτήτων από μία λίστα)

 10. Χόμπι και ενδιαφέροντα (επιλογή από μία λίστα)

Πίνακας 1. Οι κατηγορίες Υποκειμένων και των δεδομένων τους.


Σκοποί και Νόμιμες Βάσεις Επεξεργασίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την δημιουργία δικτύου αποφοίτων, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φοιτητών τα οποία αναφέρθηκαν στην ανωτέρα παράγραφο και που κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών – εφαρμογών και εν γένει συνεργατών του. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους κάτωθι σκοπούς με τις αντίστοιχες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας:

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Λειτουργία του Π.Δ.Μ.

Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση [αρθ. 6 §1 περ. γ) Γ.Κ.Π.Δ.] ή/και

Εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον [αρθ. 6 §1 περ. ε) Γ.Κ.Π.Δ.]

Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των αποφοίτων.

Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση [αρθ. 6 §1 περ. γ) Γ.Κ.Π.Δ.] ή/και

Εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον [αρθ. 6 §1 περ. ε) Γ.Κ.Π.Δ.]

Διασύνδεση των αποφοίτων με αντίστοιχους φορείς υποδοχής και εύρεσης εργασίας.

Συγκατάθεση [αρθ. 6 §1 περ. α) Γ.Κ.Π.Δ.]

Πίνακας 2. Οι κύριοι σκοποί και νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

Η αναφορά σε περισσότερες της μίας νόμιμων βάσεων επεξεργασίας, δεν έχει την έννοια ότι το Π.Δ.Μ. προβαίνει σε αλλαγή αυτών (lawful basis swapping) υποσκάπτοντας τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, αλλά ότι υφίστανται περιπτώσεις που είναι εφαρμοστέες περισσότερες από μία νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να ζητηθεί η συγκατάθεση των υποκειμένων ως νόμιμη βάση επεξεργασίας (π.χ. για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών όπως αυτού του ιστοτόπου), και όταν η επεξεργασία δεν δύναται να συντελεστεί υπό διαφορετική νόμιμη βάση. Και σε αυτές τις περιπτώσεις τα υποκείμενα ενημερώνονται προγενεστέρως όπως γίνεται με την παρούσα ενημέρωση και κατάλληλα πριν να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους και διατηρούν πλήρη δικαιώματα, μεταξύ άλλων και ανάκλησης της συγκατάθεσης.


Δικαιώματα Φυσικών Προσώπων

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να:

 1. Ενημερώνονται σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 2. Aποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν.

 3. Zητούν τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 4. Yποβάλλουν αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη. Εφόσον εφαρμόζεται ως νόμιμη βάση επεξεργασίας το αρ.6 παρ.1 περιπτ. ε’ ΓΚΠΔ (επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας και το αρ.9 παρ.2 περιπτ. β’, ζ, ι) στις περισσότερες επεξεργασίες του Π.Δ.Μ., το δικαίωμα διαγραφής είναι περιορισμένο και θα κριθεί κατά περίπτωση υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις. Άλλωστε σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 4 του Γ.Κ.Π.Δ., το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα· πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθμίζεται με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

 5. Εναντιώνονται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, υπό την επιφύλαξη του αρ.21 παρ.6 ΓΚΠΔ.

 6. Υποβάλλουν αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

 7. Υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ. 210.647.5600, www.dpa.gr) ή στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ όπου διαμένουν ή εργάζονται ή στην εποπτική αρχή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης.

Επικοινωνία Φυσικών Προσώπων

Τα ανωτέρω δικαιώματα καθώς και κάθε δικαίωμα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, ασκούνται κατόπιν γραπτής αίτησης που κατατίθεται σε οποιοδήποτε σημείο που είναι προσβάσιμο από το κοινό, ή μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αποστέλλοντας  μήνυμα  στο dpo@uowm.gr και εξετάζεται και από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος έχει οριστεί από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Αποδέκτες

Το Π.Δ.Μ. ενδέχεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κρατική αρχή, υπηρεσία ή άλλο κρατικό φορέα εκεί που το απαιτεί νομοθετική ρύθμιση ή δικαστική απόφαση. Επίσης, μέρος των προσωπικών στοιχείων των αποφοίτων αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα για σκοπούς ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων (επιχειρήσεων, εργοδοτών, αυτοεργοδοτούμενων κ.α.). Το Π.Δ.Μ. δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ., υιοθετώντας και εφαρμόζοντας ολιστική πολιτική ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατά την εκτίμηση του ενδεδειγμένου επιπέδου ασφάλειας λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι κίνδυνοι που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Για την αποτροπή περίπτωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει πολιτική κατά επιθέσεων στα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτει και διαχειρίζεται, καθώς και συγκεκριμένη πολιτική διαχείρισης τυχόν περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατάρτιση προσωπικού

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποδέχεται ότι η προστασία των δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στην κατεύθυνση αυτή, αποδέχεται την υιοθέτηση και εφαρμογή των εξής αρχών:

 1. Προσανατολισμό της δέουσας εκπαίδευσης με εκμετάλλευση των Πρακτικών της Ορθής Πληροφόρησης (Fair Information Practices-FIP), που συμπυκνώνουν ένα σύνολο προτύπων που διέπουν τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων και την αντιμετώπιση θεμάτων ιδιωτικότητας και ακρίβειας.

 2. Το Πανεπιστήμιο επιδιώκει την εκ μέρους του ανθρώπινου δυναμικού του συνειδητοποίηση βασικών εννοιών προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροποποίηση

Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να χρειαστεί τροποποίηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που η τροποποίηση των υπόψη όρων είναι τέτοιας φύσης και έκτασης, ώστε να μην καλύπτεται από τους ανωτέρω όρους επεξεργασίας δεδομένων, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. θα δημοσιοποιήσει την νέα έκδοση της πολιτικής.


Cookies

Τα cookie είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Βοηθούν τον ιστότοπο με την απομνημόνευση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψή σας, οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν την επόμενη επίσκεψή σας και να κάνουν τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Άλλες τεχνολογίες, όπως μοναδικά αναγνωριστικά που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ενός προγράμματος περιήγησης, μιας εφαρμογής ή μιας συσκευής, των pixel και του τοπικού αποθηκευτικού χώρου, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για αυτούς τους σκοπούς. Τα cookie και άλλες τεχνολογίες που περιγράφονται σε αυτήν τη σελίδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς.

Τύποι Cookie

Ορισμένα ή όλα τα cookie ή οι άλλες τεχνολογίες που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης, την εφαρμογή ή τη συσκευή σας. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας (αν και τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). Η διαχείριση άλλων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση εφαρμογών και συσκευών ενδέχεται να πραγματοποιείται στις ρυθμίσεις της συσκευής σας ή στις ρυθμίσεις μιας εφαρμογής.

Cookie ασφάλειας

Τα cookie και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια βοηθούν με τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών, την αποτροπή της απάτης και την προστασία σας καθώς αλληλεπιδράτε με την υπηρεσία. Τα cookie και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών, μας βοηθούν να διασφαλίσουμε ότι μόνο ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν τον λογαριασμό. Ο συνδυασμός αυτών των cookie δίνει τη δυνατότητα στην εφαρμογή να αποκλείσει πολλούς τύπους επιθέσεων, όπως τις προσπάθειες κλοπής του περιεχομένου φορμών που υποβάλετε. Η διάρκεια των cookie ασφαλείας είναι 24 ώρες.