ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί την προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή,  ως εξής :
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ με γνωστικό αντικείμενο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1794/20-6-2024 τ. Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP41716.
Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ, με έναρξη στις 11-7-2024 και λήξη στις 9-8-2024.
Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά
περιγράφονται στο ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης.
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών κατά τις ώρες 8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 891376, 2310 891645, 2310891433 , e-mail : bsosecr@uom.gr

Ψ4ΗΚ469Β7Ι-Ζ5Γ

Επισυναπτόμενα έγγραφα