Νέα θέση εργασίας από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ειδικότητα

Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τύπος

Θέσεις εργασίας

Μισθός

-

Από-Έως

Άμεσα

Πρόσκληση με Α.Π 26378 που δημοσιεύτηκε στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο www.elke.aua.gr για τις ανάγκες πλήρωσης μίας (1) θέσης ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στο πλαίσιο του Υποέργου (01) «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ» της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5165176/ ΕΛΚΕ 123.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο Καθηγητή Εμμανουήλ Φλεμετκη που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι η Δευτέρα 31/07/2023 και ώρα 14:00.

Επισυναπτόμενα έγγραφα