Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Τραπεζικής Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-25 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» (Master of Sciences (M.Sc) in «Banking-Insurance and Finance»).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025    ή