Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Έργου “Computing Power Goes Green”

Στο πλαίσιο του Έργου Computing Power Goes Green” με κωδικό ΟΠΣ 5129748, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εδαφικής Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-B Balkan – Mediterranean 2014-2020”, το Τ.Ε.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν προγράμματα κατάρτισης, τα οποία οδηγούν σε δωρεάν Πιστοποίηση.

Συγκεκριμένα, τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

  1. Θεωρητική εξ αποστάσεως κατάρτιση 40 ωρών
  2. Δωρεάν Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης
  3. ομαδική συνεδρία Συμβουλευτικής

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι:

  • Υποδομές και Συστήματα Πληροφορικής και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα
  • Σύγχρονοι, σχεδόν μηδενικής ενέργειας επαγγελματικοί χώροι

Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν.  Οι συμμετέχοντες δεν επιβαρύνονται οικονομικά για την παρακολούθηση και την Πιστοποίηση και δε λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα: https://katartisi-green.tee.gr/. Επιπλέον, μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2144089311, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:30 ‐ 18:00.


 

Επισυναπτόμενα έγγραφα