Προκήρυξη θέσης μελών ΔΕΠ του ΠΔΜ

Επισκόπηση θέσης εργασίας

  • Ημερ/νία ανάρτησης
    25 Ιουνίου 2024
  • Ημερομηνία λήξης
    23 Οκτωβρίου 2024

Περιγραφή θέσης

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης:
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Έλεγχος Βιομηχανικών Ηλεκτρικών
Συστημάτων και Εγκαταστάσεων».

Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5998/05-06-2024 (ΑΔΑ:62ΩΥ469Β7Κ-6ΡΣ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1705/12-06-2024 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα
ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP41484.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, ΖΕΠ Κοζάνη, 50100 Κοζάνη, τηλ. 24610-56500)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 05-08-2024

προκήρυξη στον τύποsigned

Επισυναπτόμενα έγγραφα