Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης στο Διΐδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Space Science Technologies and Applications /Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές» 2018-2019. Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές»

Θεματικό Πεδίο Δεν προσδιορίζεται
Κύρια γλώσσα --

Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης στο Διΐδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Space Science Technologies and Applications /Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές» 2018-2019. Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές», πρόκειται να δεχτεί για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποδοχή έως σαράντα (40) φοιτητών/τριών.

Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου και Στρατιωτικών Σχολών.

Υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο 2018, μπορούν επίσης να υποβάλλουν αίτηση υπό την προϋπόθεση να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα κατά την εγγραφή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΠΜΣ. http://space.uop.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να υποβάλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://space.uop.gr/applyonline/login.html, μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018.

Επιπλέον πληροφορίες δίνονται από την Δρ. Κική Μακρή τηλ. 2103490023 (Δευτέρα & Πέμπτη) & 6974806292, email: msc.space@noa.gr, (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) και από την κ. Ελένη Σουρλά τηλ: 271023000 email: info@space.uop.gr (Παν. Πελοποννήσου).

© 2018 career.uowm.gr