Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο  «Πληροφορική και Τηλεματική»

Θεματικό Πεδίο Δεν προσδιορίζεται
Κύρια γλώσσα --

Η  Συνέλευση  του  Τμήματος  Πληροφορικής  και  Τηλεματικής  (Σ.Τ.)  στην  υπ’  αριθμ. 71/09‐07‐2018 συνεδρίαση  της  αποφάσισε  την  προκήρυξη  για  την  εισαγωγή  Μεταπτυχιακών  Φοιτητών  στο Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (Π.Μ.Σ.)  για  την  απόκτηση  Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο  «Πληροφορική και Τηλεματική»  στις παρακάτω κατευθύνσεις:
i) Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού
ii) Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής
iii) Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το  πρόγραμμα  παρέχει  τη  δυνατότητα  για  σπουδές  πλήρους  και  μερικής  φοίτησης.  Ο  συνολικός αριθμός θέσεων είναι εξήντα (60).
Στο  πρόγραμμα  γίνονται  δεκτοί  πτυχιούχοι  Τμημάτων  Πανεπιστημίων  της  ημεδαπής  ή
αναγνωρισμένων  ομοταγών  ιδρυμάτων  της  αλλοδαπής,  καθώς και  πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του  Τμήματος την  αίτηση  υποψηφιότητας  (σε  ειδικό  έντυπο) από  09  έως  23  Ιουλίου  2018,  με  τα  κάτωθι δικαιολογητικά.

Οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  υποβάλουν  την  αίτηση  τους  ηλεκτρονικά  στον  διαδικτυακό  τόπο:
https://application.hua.gr/.

Για  οποιαδήποτε  διευκρίνηση  παρακαλώ  επικοινωνήστε  με  τη γραμματεία του ΠΜΣ.

Δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο  πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων  πανεπιστημίων
της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από αρμόδια αρχή.
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
3. Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται.
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
5. Έως δύο (2) συστατικές επιστολές.
6. Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (εάν υπάρχουν).
7. Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει).
Αθήνα,   09‐07‐2018
Αρ. Πρωτ. 74045
8. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου «Β2», με σχετικά
πιστοποιητικά. Η επάρκεια τεκμηριώνεται και με πιστοποιητικό φοίτησης σε αναγνωρισμένο
Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
10. Οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να υποστηρίξει την αίτησή του υποψηφίου.
Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων συμβάλλουν:
1. Βαθμός πτυχίου.
2. Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με την κατεύθυνση που επιθυμεί
να παρακολουθήσει ο υποψήφιος.
3. Διπλωματική εργασία.
4. Σχετική επαγγελματική εμπειρία.
5. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις.
6. Συνέντευξη.
7. Συστατικές επιστολές.

 

Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απαιτεί καταβολή διδάκτρων. Οι υποψήφιοι  που θα επιλεγούν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση  καταβολής διδάκτρων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Γραμματεία  του Προγράμματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών Ομήρου  9,  Τ.Κ. 17778,  Ταύρος

τηλ. 210‐9549400/402, fax 210‐9549401

καθώς και στην ιστοσελίδα msc.dit.hua.gr.

© 2018 career.uowm.gr