«Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» από το ΕΚΠΑ

Φορέας υλοποίησης Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματικό Πεδίο Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Διάρκεια 4 εξάμηνα
Δίδακτρα Επι πληρωμής (4.000 € )
Τίτλος απόκτησης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Κύρια γλώσσα --
Ιστοσελίδα https://envocc.webador.com/

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» (ΦΕΚ 3470 /2018) (MSc in “Environmental, Occupational and Pharmaceutical Risk Assessment and Management”) με τις εξής ειδικεύσεις: 1. Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου (Occupational Risk Assessment and Management), 2. Εκτίμηση και Διαχείριση Περιβαλλοντικού Κινδύνου (Environmental Risk Assessment and Management), 3. Εκτίμηση και Διαχείριση Φαρμακευτικού Κινδύνου (Pharmaceutical Risk Assessment and Management). Τη διοίκηση του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Σχολών Θετικών Επιστημών και Τμημάτων Διατροφής, Φυσικής Αγωγής, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Σπουδών, Οικονομικών Σπουδών και συναφών αντικειμένων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» γίνονται επίσης δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι., καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο 210 7462059 ή αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση eriza@med.uoa.gr.

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση