Πρόσκληση που αφορά στη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης εργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για την εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων – ΕΚΤ/ΕΙΕ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΚΤ/ΕΙΕ) είναι ο εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την οργάνωση και τη διάθεση ψηφιακού περιεχομένου για την επιστήμη και τεχνολογία. Ιδρύθηκε το 1980 και λειτουργεί  ως εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης εργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δοκιμαστική περίοδο τριών (3) μηνών, για την εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, που εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Υποστήριξη της ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για τη νέα Προγραμματική Περίοδο» της Πράξης με τίτλο «Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για την αποδοχή και διαχείριση δράσεων έρευνας και τεχνολογίας, για την προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας» και MIS 5007787 στο Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια».

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Πράξης θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

  • ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΠΣΚΕ για την υποδοχή και διαχείριση νέων δράσεων κρατικών ενισχύσεων που έχουν προκηρυχθεί ή πρόκειται να προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα και αφορούν κατά κύριο λόγο δράσεις στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας για την προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
  • προτυποποίηση των επιμέρους modules των παραπάνω ηλεκτρονικών εφαρμογών για την υποδοχή, παρακολούθηση και διαχείριση δράσεων κυρίως στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας, για την προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, προκειμένου αυτές να είναι ευκολότερα αξιοποιήσιμες σε μελλοντικές δράσεις μειώνοντας τις μελλοντικές ανάγκες σε προγραμματιστικό δυναμικό (ανθρώπινο δυναμικό και αντίστοιχο κόστος) για το Ελληνικό Δημόσιο

Αντικείμενο Θέσεων:

  1. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Επιστημονικό πεδίο: Τεχνολογικές Επιστήμες

Κωδικός: 2018/ME/TB0114 & 15

Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες

Αριθμός θέσεων: 2

Συνοπτική Περιγραφή: Οι συνεργάτες  θα ενταχθούν στην ομάδα υλοποίησης του έργου και το αντικείμενο των υπηρεσιών τους θα αφορά μεταξύ άλλων το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων μεγάλη κλίμακας. Οι εφαρμογές / διαδικτυακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν θα απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό χρηστών και θα καλύπτουν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις για επέκταση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος που έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του συνολικού κύκλου ζωής επενδυτικών προτάσεων.

Ο/Η ιδανικός/κή υποψήφιος/ια διαθέτει δυναμικό και υπεύθυνο χαρακτήρα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας και με ενδιαφέρον για συνεχή ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων. Ο/Η υποψήφιος/ια θα πρέπει να διακρίνεται από ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονική και πολυπληθή ομάδα. Ο/Η υποψήφιος/ια θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ / TEI Πληροφορικής ή Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών ή Πτυχίο Θετικών Επιστημών
  • Ελάχιστη 3ετή εμπειρία σε προγραμματισμό σε περιβάλλον .NET (c#, VB, XML, JSON) ή σε συναφείς τεχνολογίες
  • Καλή γνώση Αγγλικών

 

  1. Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

Επιστημονικό πεδίο: Τεχνολογικές Επιστήμες

Κωδικός: 2018/ME/TB0116

Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες

Αριθμός θέσεων: 1

Συνοπτική περιγραφή: Ο/Η συνεργάτης/τρια θα ενταχθεί στην ομάδα υλοποίησης του έργου και το αντικείμενο των υπηρεσιών του/της θα αφορά μεταξύ άλλων στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ με αντικείμενο τη χρήση και διαλειτουργία ψηφιακών δικτυακών, υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων. Οι εφαρμογές/ διαδικτυακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν με τη χρήση PHP και Drupal CMS, θα είναι κλιμακώσιμες, θα απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό χρηστών και στην πλειονότητα τους θα καλύπτουν τις απαιτήσεις για επέκταση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος.

Ο/Η ιδανικός/κή υποψήφιος/ια διαθέτει δυναμικό και υπεύθυνο χαρακτήρα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας και με ενδιαφέρον για συνεχή ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων. Ο/Η υποψήφιος/ια θα πρέπει να διακρίνεται από ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονική και πολυπληθή ομάδα. Ο/Η υποψήφιος/ία θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ / TEI Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής
  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών τουλάχιστον 3 ετών
  • Εμπειρία στην υλοποίηση client και server side εφαρμογών ΤΠΕ

 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται από το Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο δικτυακό τόπο https://registry.ekt.gr (https://registry.ekt.gr/tenders/invitation/gshow/31 ) και στο δικτυακό τόπο http://www.ekt.gr/tenders.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ  (https://registry.ekt.gr)

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται διαδικτυακά και υποβάλλεται, αφού εισαχθούν ως συνημμένα αρχεία:

α.   το βιογραφικό σημείωμα και

β.   η υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο είτε σαρωμένη ολόκληρη σε μορφή pdf ή jpg είτε σε μορφή αρχείου επεξεργαστή κειμένου (.odt ή .doc/.docx) με ενσωματωμένη σαρωμένη υπογραφή.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση των προσόντων τους και ως εκ τούτου στο βιογραφικό τους σημείωμα πρέπει να γίνονται σαφείς τεκμηριωμένες αναφορές των προσόντων τους σε σχέση με τα απαιτούμενα της θέσης και τα κριτήρια επιλογής όσο και οποιουδήποτε στοιχείου μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα τους.

Σε κάθε περίπτωση οι ηλεκτρονικές αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  20η Ιουνίου 2018.

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρέχονται από την Γραμματεία ΕΚΤ (κα Δ. Τριανταφυλλίδου), τηλ.: 210-7273900, ώρες 11.00-14.00, Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 11635, Αθήνα, 6ος όροφος ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής email στο  registry@ekt.gr με σαφή αναφορά στο θέμα του μηνύματος και τον αριθμό πρωτοκόλλου της προκήρυξης.

© 2018 career.uowm.gr