Δημοσίευση Προκήρυξης μίας (1) θέσης Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Προθεσμία αιτήσεων 26.05.2021
Τμήμα Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Προϋπηρεσία -
Εύρος Ηλικίας -

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί την προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, στη ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  στη βαθμίδα του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο «ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 770/31-3-2021 τ.Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP20805.
Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, με έναρξη στις 12-4-2021 και λήξη στις 26-5-2021.

Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης.
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών κατά τις ώρες 8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 891454, 2310 891452, e-mail : iesecr@uom.edu.gr .

Σχετικά αρχεία

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση