1 Εμπειρογνώμων στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία -
Εύρος Ηλικίας -

Η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.) θα προχωρήσει στην επιλογή ενός (1) εμπειρογνώμονα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος που επιλέγεται για να συμμετέχει, ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, στις εξετάσεις για:

α) Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και
β) Πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση.

Ο εμπειρογνώμονας επιλέγεται για θητεία τριών (3) ετών.

Επισυναπτόμενο αρχείο:

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση