1 άτομο με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα --
Προϋπηρεσία -
Εύρος Ηλικίας -

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΠΔΜ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκπαιδευτικό ρομπότ με συναισθηματική νοημοσύνη» – EI- EDUROBOT, με κωδικό έργου 80396 και Κωδικό πράξης: ΔΕΡ5-0019433, το οποίο εντάσσεται στη δράση 1.b.1.2-a2 «Χρηματοδοτική Ενίσχυση Σχέδιων Ερευνάς Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον Τομέα Προτεραιότητας της RIS3 ‘‘Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών’’», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μηνά Δασυγένη Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΠΔΜ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο σύμβαση έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ
– Ιδιότητα Υποψήφιου διδάκτορα με αντικείμενο σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενο του έργου (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2461056440 (κα Χρύσα Ιακωβίδου).

Σχετικός σύνδεσμος:
http://rc.uowm.gr 

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση