Κοινοποίηση προκήρυξης θέσεων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους»
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1928/3.7.2024 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 3.7.2024)
ΑΔΑ: Ψ4ΦΩ469Β7Θ-ΟΑ2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ: 41881
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία: ΑΡΡ: 41884

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2003/8.7.2024 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 8.7.2024)
ΑΔΑ: 94ΤΡ469Β7Θ-ΚΡΘ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 41882
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις 11 / 9 / 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ_ΘΕΣΕΩΝ 10-7-2024

Επισυναπτόμενα έγγραφα