Θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο

Λήξη υποβολής αιτήσεων 28.09.2020
Φορέας υλοποίησης Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Ιστοσελίδα https://www.ihu.gr/tmimata/oikonomikon-epistimon#tab-0db4fd987357ce11b79

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προκηρύσσει έξι (6) θέσεις υποψηφίων Διδακτόρων.

Πεδία Έρευνας και Θέσεις:

  1. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική, (1) θέση.
  2. Τομεακή/Κλαδική Οικονομική, (1) θέση.
  3. Ανάλυση Οικονομικών και Κοινωνικών Δικτύων, (1) θέση.
  4. Ποσοτικές μέθοδοι στα Οικονομικά, (1) θέση.
  5. Χρηματοοικονομική – Λογιστική ( (1) θέση.
  6. Λογιστική – Ελεγκτική (1) θέση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας και ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής, διαθέσιμη στο: http://es.ihu.gr/index.php?cat_id=86.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφα Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος.
4. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου και Μεταπτυχιακού (με ακριβή μέσο όρο).
5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας και δεύτερης ξένης γλώσσας (εάν υπάρχει).
6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (εάν υπάρχουν).
7. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ.
9. Σχέδιο της ερευνητικής πρότασης της Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο περιλαμβάνει: τον τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής, το γνωστικό πεδίο, την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με τις επιστημονικές απόψεις επί του θέματος και τη συμβολή της διατριβής, τους σκοπούς και την/ις υπόθεσ/η/εις της Διδακτορικής Διατριβής ή τα ερευνητικά ερωτήματα, τη μεθοδολογία, τη σχετική βιβλιογραφία και το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της διατριβής. Το θέμα θα πρέπει να είναι ερευνητικά και επιστημονικά πρωτότυπο και να προάγει την επιστήμη, διαθέσιμη στο: http://es.ihu.gr/index.php?cat_id=86.
10. Η αίτηση υποψηφιότητας για διδακτορικές σπουδές θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής και να συνυπογράφεται από αυτόν.

Οι φάκελοι των υποψηφίων Διδακτόρων υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:30 στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε έντυπη και ηλεκτρονική (CD) μορφή, Τέρμα Μαγνησίας ΤΚ 62124 Σέρρες.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από Δευτέρα έως Παρασκευή 12.00–14:00, στο τηλέφωνο 23210 49136

 

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση