Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων Ερευνητών στο Τμήμα Πληροφορικής του Ο.Π.Α

Λήξη υποβολής αιτήσεων 10.10.2020
Φορέας υλοποίησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπάρχουν θέσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών και Υποψηφίων Διδακτόρων στην ομάδα Επιστήμης και Βελτιστοποίησης Δικτύων στον Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή Ιορδάνη Κουτσόπουλου, με δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ερευνητικών προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον στο email jordan@aueb.gr μέχρι 10/10/2020 με το βιογραφικό τους.

Απαιτούμενα Προσόντα για τις θέσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών (μόνο Full Time):
• Ηλικία: μέχρι 30 ετών.
• Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ. Η/Υ, ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών.
• Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (IEEE, ACM).
• Άριστη γνώση Αγγλικών στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου.
• 2 Συστατικές Επιστολές (θα ζητηθούν πριν την τελική αποδοχή).
• Επιθυμητή: προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής Ευρωπαϊκά/Εθνικά ερευνητικά προγράμματα
• Δυνατότητα για Full-time απασχόληση στο ΟΠΑ

Απαιτούμενα Προσόντα για τις θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (μόνο Full Time):
• Ηλικία: μέχρι 27 ετών.
• 1ο πτυχίο: Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ. Η/Υ, Μηχανολόγου Μηχανικού, Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
• Βαθμός 1ου πτυχίου > 7,5. Μεταπτυχιακό θα συνεκτιμηθεί.
• Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήση προφορικού και γραπτού λόγου.
• Άριστο υπόβαθρο σε μαθηματικά και προγραμματισμό (SDN packages, C/C++, Python, Java). Ευελιξία στην εκμάθηση προγραμμάτων και πακέτων (OpenDayLight, Keras, Tensorflow, κ.α.)
• 2 Συστατικές Επιστολές (θα ζητηθούν πριν την τελική αποδοχή).
• Δυνατότητα για Full-time απασχόληση στο ΟΠΑ.

Η ομάδα Επιστήμης και Βελτιστοποίησης Δικτύων δραστηριοποιείται στις παρακάτω περιοχές:
• Smart energy grid and data analytics
• Software Defined Networking (SDN)
• AI and machine learning for wireless networks
• Edge/fog computing and mobile edge data analytics
• Applications of ΑΙ (online learning and reinforcement learning)
• Recommender systems

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση