Πρόσκληση Υποψηφίων Διδακτόρων, Μεταδιδακτορικών Ερευνητών και Ερευνητών για ερευνητική συνεργασία με την ομάδα ‘ΙΚΑΡΟΣ’ σε βαθειά μάθηση/ευφυή ανάλυση οπτικών δεδομένων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ, drones, UAV)

Αντικείμενα έρευνας/ανάπτυξης:
Ανάλυση οπτικής πληροφορίας (εικόνων και βίντεο) από drones
Ρομποτική όραση drones
Μηχανική μάθηση για ανάλυση δεδομένων και έλεγχο drones
Ανάλυση δεδομένων RGB-D, νεφών σημείων, χαρτών για drones
Υλοποιήσεις λογισμικού σε Robotic operating system (ROS)
Υπολογιστική κινηματογραφία με drones.
Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων σε εφαρμογές με drones.
Έλεγχος συνεργατικών και αυτόνομων ρομπότ (drones).

Υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης, μετά από δημόσια ανταγωνιστική προκήρυξη θέσεων
σε επίπεδο: α) ερευνητή/υποψήφιου διδάκτορα ή β) μεταδιδάκτορα ή γ) ερευνητή.
Βιογραφικά: Καθηγητής Ιωάννης Πήτας, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, pitas@aiia.csd.auth.gr,
2310-996304.
Α. Για ερευνητές/υποψήφιους διδάκτορες υπάρχουν δυνατότητες εκπόνησης διδακτορικής
διατριβής (μετά από ανταγωνιστική προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα στο τμήμα
Πληροφορικής ΑΠΘ) και χρηματοδότησης, μετά από δημόσια ανταγωνιστική προκήρυξη θέσεων
σε επίπεδο ερευνητή/υποψήφιου διδάκτορα.
Β. Θα προτιμηθούν μεταδιδακτορικοί ερευνητές με διδακτορικό Πληροφορικής ή ΗΜΜΥ ή
συναφών και ισότιμων Πανεπιστημιακών σχολών με α) γνώσεις προγραμματισμού (C/C++,
Python, MATLAB), και β) γνώσεις μηχανικής μάθησης/βαθειών νευρωνικών δικτύων ή/και
τεχνητής όρασης ή/και ρομποτικής ή/και επεξεργασίας εικόνας/βίντεο/σήματος.
Γ. Θα προτιμηθούν ερευνητές απόφοιτοι προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών Πληροφορικής
ή ΗΜΜΥ ή συναφών και ισότιμων Πανεπιστημιακών σχολών με α) γνώσεις προγραμματισμού
(C/C++, Python, MATLAB), και β) γνώσεις μηχανικής μάθησης/βαθειών νευρωνικών δικτύων
ή/και τεχνητής όρασης ή/και ρομποτικής ή/και επεξεργασίας εικόνας/βίντεο/σήματος.

© 2018 career.uowm.gr