Προκήρυξη Θέσεων Υπ. Διδακτόρων Ακ. Έτος 2019-2020 για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Έναρξη υποβολής αιτήσεων 20.12.2019
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31.01.2020
Φορέας υλοποίησης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα https://accfin.uowm.gr/

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προκηρύσσει τα παρακάτω γνωστικά πεδία έρευνας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

1. Χρηματοοικονομική – Τραπεζική
2. Λογιστική – Διοικητική Λογιστική – Ελεγκτική
3. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
4. Μάρκετινγκ
5. Ποσοτικές Μέθοδοι

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, για το χρονικό διάστημα 20-12-2019 εώς 31-01-2020 να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, κατά περίπτωση,έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.
4. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.
5. Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
6. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάκτες.
7. Αποδεικτικά στοιχεία επαρκής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας,
8. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λ.π.(εφόσον υπάρχουν)
9. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ερευνητική Πρόταση)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα, Κοζάνη 50100 τηλ. 24610 68222,68207 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: accfin@uowm.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 13:00.

Η Πρόεδρος του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Χάϊδω Δριτσάκη
Καθηγήτρια

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση