Προκήρυξη μίας θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα -Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη με αριθμό 71/10-5-2018 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο:

Ποσοτική Ανάλυση Αλυσίδων Εφοδιασμού.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν από 17/5/2018 – 18/6/2018 αίτηση την οποία θα παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (κτίριο Σχολής Ν.Ο.Π.Ε., ισόγειο) ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος  http://grad-econ.web.auth.gr/

Υπεύθυνη: κ. Ωραία Ντινιτσούδη Τηλ. 2310.991370-5256  e-mail: ontinits@econ.auth.gr,   μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. ΄Εντυπη αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται το πεδίο έρευνας.
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Επίσημο Αντίγραφο Πτυχίου εσωτερικού ή εξωτερικού (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ).
 4. Επίσημο Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή εξωτερικού (αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ).
 5. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.
 6. Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση της Αγγλικής. Η γνώση πιστοποιείται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά αναγνωρισμένων οργανισμών.
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (σε έγκυρα περιοδικά και σε συνέδρια με κριτές) (εάν υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά ερευνητικής, διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 9. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Α.Ε.Ι.
 10. Ένα κείμενο 500 λέξεων, στο οποίο θα περιγράφονται τα επί μέρους ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, στο πλαίσιο του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου της προκηρυσσόμενης θέσης.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι/ες πρέπει υποχρεωτικά: (i) Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή ομοταγούς ιδρύματος του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ) (ii) Το ένα από τα δύο πτυχία (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό) να είναι στο ευρύτερο πεδίο της γνωστικής περιοχής του υπό προκήρυξη γνωστικού αντικειμένου εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. (iii) να επιλέξουν αντικείμενο για την εκπόνηση της διατριβής από τις περιοχές που προαναφέρονται στην προκήρυξη.

Συνεκτιμητέα  στοιχεία για την επιλογή θεωρούνται:

 • Η συνολική βαθμολογία τόσο του προπτυχιακού όσο και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και η βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της προς εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
 • οι μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο
 • Η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας (ερευνητική ή διδακτική πείρα), οι δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε συνέδρια.

Μετά τον τυπικό έλεγχο των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,  οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσέλθουν στο Τμήμα για προσωπική συνέντευξη.

Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων θα γίνει από τη Συνέλευση  του Τμήματος.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: ontinits@econ.auth.gr).

 

 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τον επιβλέποντα στην παρακάτω διεύθυνση:

cziko@auth.gr

 

Χρήστος Ζηκόπουλος,

Μέλος ΔΕΠ ΑΠΘ

 

© 2018 career.uowm.gr