Μεταδιδακτορικοί ερευνητές στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Φορέας υλοποίησης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θέση έμμισθης έρευνας χρηματοδοτούμενης από τα Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου του Β’ κύκλου της πρόσκλησης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» με τίτλο:

«Παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων υψηλής αειφορίας και προϊόντων προστιθέμενης αξίας από αστικά στερεά απορρίμματα εταιρειών εστίασης»

Υποψήφιοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές (PostDoc) προσκαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πλήρωση μίας (1) θέσης έρευνας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εκτιμώμενη διάρκεια έρευνας: 27-30 μήνες

Αμοιβή μεταδιδάκτορα: €1,050/μήνα (υπό μορφή υποτροφίας-χωρίς να υπόκειται σε φόρους, κρατήσεις, ΦΠΑ).

Επιλογή Υποψηφίων: Η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης των υποψηφίων διέπεται από τους κανόνες των προγραμμάτων Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ (προκήρυξη θέσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: Οκτώβριος-Νοέμβριος 2020

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίου

 • Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στη μαθηματική μοντελοποίηση, δυναμική προσομοίωση, ρύθμιση και βελτιστοποίηση χημικών/βιοχημικών διεργασιών
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων μαθηματικής μοντελοποίησης και σχεδιασμού διεργασιών (π.χ., MATLAB ή/και gPROMS ή/και ASPEN ή/και UNISIM ή/και SuperPro)
 • Μελέτης αειφορίας και οικονομικής αποτίμησης διεργασιών/τεχνολογιών
 • Life Cycle Analysis
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C1)

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Πρότερη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα.
 • Διασύνδεση έρευνας με παραδοτέα ερευνητικών έργων
 • Συγγραφή τεχνικών εκθέσεων.
 • Συμμετοχή ή αυτόνομη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν συνδυασμό τίτλων σπουδών (Πτυχίου και Διδακτορικού Διπλώματος) στα παρακάτω ενδεικτικά πεδία ή άλλα συναφή που να εξασφαλίζουν την επιθυμητή ερευνητική εμπειρία:

 • Χημικός Μηχανικός (1ο Πτυχίο ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα)
 • Βιοχημικός (1ο Πτυχίο ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα)
 • Μηχανικός Περιβάλλοντος (1ο Πτυχίο ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα)
 • Γεωπόνος (1ο Πτυχίο ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα)
 • Μηχανολόγος Μηχανικός (ή 1ο Πτυχίο ή Διδακτορικό Δίπλωμα)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έλθουν σε επικοινωνία με τον:
Επίκ. Καθηγητή Χρήστο Χατζηδούκα
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραφείο 402, 4ος όροφος, Κτίριο Ε13 Πολυτεχνικής Σχολής
Email: chatzido@auth.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 2310 996167

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση