Διδακτορικά από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Λήξη υποβολής αιτήσεων 10.09.2020
Φορέας υλοποίησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ιστοσελίδα https://www.ntua.gr/el/

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικών Τμημάτων και τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Τμημάτων Θετικών Επιστημών που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν Μεταπτυχιακές – Διδακτορικές Σπουδές στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4485/17, αρθρ.38 παρ.1-3 να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση από 22/07/2020 μέχρι και 10/09/2020.

Για την απόκτηση του τίτλου Διδάκτορα Μηχανικού του ΕΜΠ (για διπλωματούχους μηχανικούς Σχολών του ΕΜΠ ή ισότιμων Πολυτεχνικών Τμημάτων) ή Διδάκτορα του ΕΜΠ (για αποφοίτους Α.Ε.Ι. Τμημάτων Θετικών Επιστημών & Πολυτεχνικών Τμημάτων που δεν έχουν την ειδικότητα του Μηχανικού), απαιτούνται: (α) Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων της Σχολής, και (β) Εκπόνηση πρωτότυπου ερευνητικού έργου με δημοσίευσή του σε έγκριτα περιοδικά ή/και συνέδρια, υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ της Σχολής, το οποίο αξιολογείται από μια ενδιάμεση κρίση και από την τελική κρίση εξέτασης της διατριβής.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος των διδακτορικών σπουδών είναι 3 έτη, ενώ η μέγιστη διάρκεια περάτωσης είναι 6 έτη.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά από τις 22/07/2020 μέχρι και 10/09/2020 σύμφωνα με τις κάτωθι ενέργειες:

 1. Εγγραφή ως χρήστης στη διεύθυνση apply.ece.ntua.gr
 2. Συμπλήρωση της αίτησης στη διεύθυνση apply.ece.ntua.gr και ανάρτηση (upload) των ακόλουθων δικαιολογητικών:
  • Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη πτυχίο ή δίπλωμα θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση από την οικεία Σχολή για την αναμενόμενη αποφοίτηση, αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για το χρόνο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών. Επίσης, πτυχία Πανεπιστημίων του Εξωτερικού χρειάζονται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με βαθμό διπλώματος / πτυχίου. Ο βαθμός διπλώματος/ πτυχίου για την αποδοχή Υ.Δ. πρέπει να είναι τουλάχιστον 7/10 (ή αντίστοιχο του 7/10 της Σχολής ΗΜΜΥ-ΕΜΠ). Εναλλακτικά οι υποψήφιοι πρέπει να κατατάσσονται, τεκμηριωμένα (επιστολή από τη Γραμματεία της Σχολής τους) στο άνω 1/3 της σειράς βαθμού διπλώματος ή πτυχίου για το έτος και το τμήμα της αποφοίτησής τους (σχετικό υπόδειγμα βεβαίωσης είναι διαθέσιμο μέσα από το ηλεκτρονικό σύνδεσμο υποβολής της αίτησης). Oι Υποψήφιοι που δεν πληρούν το κριτήριο του βαθμού διπλώματος/πτυχίου δύνανται να γίνουν δεκτοί στο διδακτορικό πρόγραμμα της Σχολής μόνον κατ΄εξαίρεση, όταν υπάρχει τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία με διεθνείς δημοσιεύσεις (με κριτές) στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης Υ.Δ. και μετά από απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής. Ο αριθμός των κατ΄εξαίρεση αποδεκτών Υ. Δ. δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του αριθμού των Υ. Δ. που γίνονται δεκτοί χωρίς εξαιρέσεις για κάθε ακαδημαϊκή χρονιά.
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Έκθεση Ενδιαφερόντων
  • Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας
  • Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών, βραβεία ή άλλες διακρίσεις.
  • Απλή φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
 3. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποδείξουν στο αντίστοιχο πεδίο τα στοιχεία δύο ατόμων από τα οποία το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών θα αναζητήσει συστατικές επιστολές

Η ιστοσελίδα υποβολής των αιτήσεων θα είναι προσβάσιμη από τις 22/07/2020 μέχρι και 10/09/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής: Τηλ: 210- 7724307, 210-7722224, 210-7722820 fax: 210 7723991. E-mail: graduate@ece.ntua.gr. Επίσης πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.ntua.gr & www.ece.ntua.gr

Σχετικά αρχεία

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση