Διαβούλευση Micro-credentials: public consultation launched

Σε συνέχεια του από 22/04/2021 ηλεκτρονικού μηνύματος  της γραμματείας του Bologna Follow Up Group (BFUG), σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στις 22 Απριλίου 2021 δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρωτοβουλία «Μικρο-διαπιστευτήρια για τη διά βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα» (Micro-credentials for lifelong learning and employability).

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή έως τις 13 Ιουλίου 2021 – σχετικός σύνδεσμος (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives /12858-Micro-credentials). Στόχος της διαβούλευσης είναι η συλλογή ιδεών για την ανάπτυξη ενός κοινού ορισμού των μικρο-διαπιστευτηρίων, των προτύπων της ΕΕ για την ποιότητα και τη διαφάνεια τους, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω βήματα που θα πρέπει να ληφθούν σε θεσμικό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Η κοινή αυτή πρωτοβουλία με επικεφαλής τους Ευρωπαίους Επιτρόπους Mariya Gabriel (Καινοτομία, Έρευνα, Πολιτισμός, Εκπαίδευση και Νεολαία) και Nicolas Schmit (Εργασία και Κοινωνικά Δικαιώματα) θα υποστηρίξει ουσιαστικά την ποιότητα, τη διαφάνεια, την αναγνώριση και τη φορητότητα σύντομων μαθησιακών εμπειριών που οδηγούν σε μικρο-διαπιστευτήρια. Ουσιαστικά υποστηρίζεται η διεύρυνση των ευκαιριών μάθησης, καθιστώντας τη διά βίου μάθηση πραγματικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ ενώ παράλληλα διευρύνονται οι ευκαιρίες απασχολησιμότητας, συμπληρωματικά στα πλήρη προγράμματα που οδηγούν σε χορήγηση τίτλου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να διαδώσουν ευρέως την πληροφορία σχετικά με την εν λόγω δημόσια διαβούλευση σε εμπλεκόμενους φορείς και εμπειρογνώμονες. Η έρευνα μπορεί να συμπληρωθεί εκ μέρους κάποιου Οργανισμού ή ιδιωτικά ενώ, προαιρετικά, υπάρχει δυνατότητα επισύναψης position paper. Επισυνάπτεται το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στη διαβούλευση.

© 2018 career.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση